KARINI

הלקוח:

Karini Jewellry

קישור לאתר:

סוג הפרוייקט:

הקמת אתר חנות Woo בפלטפורמת WordPress, כולל שדות מיוחדים, אוטומציות לממשקים חיצוניים, סביבת קורסים והטמעות פיקסל פרקפקט